ATS STEM

V letošnjem šolskem letu nadaljujejo z izvedbo mednarodnega projekta ATS STEM – Assessment of Transversal Skills on STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics), in sicer v malo drugačni zasedbi kot lansko šolsko leto.
Dve članici je zamenjal naš novi računalnikar Nik Hlade.

V Sloveniji pilotni projekt vodi  in usmerja Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Na šoli sodelujemo učitelji naravoslovnih predmetov in matematike, ki formativno spremljamo, načrtujemo in vrednotimo prečne veščine in znanje učencev pri pouku z uporabo IKT orodij. Nadgrajujemo teoretična izhodišča formativnega spremljanja, v pouk pa bomo vključevali še več novih sodobnih pristopov poučevanja. Evidentirali in reševali bomo izzive, ki bodo v tem zadnjem letu projekta še nastali. Prečne veščine, ki jih bomo pri učencih razvijali so: kritično razmišljanje, učenje z raziskovanjem, reševanje problemov, sodelovanje in komunikacija, samouravnavanje učenja in čustvovanja, ustvarjalnost in inovativnost ter digitalne kompetence. Osredotočili se bomo predvsem na razvijanje digitalnih kompetenc.

Slovenske šole med sabo že sodelujemo, izmenjujemo si izkušnje hkrati pa smo povezani z 12 partnerskimi institucijami iz 8 držav: Irske, Avstrije, Belgije, Cipra, Finske, Španije in Švedske.

V projekt smo se vključili z namenom učiti otroke za življenje, za njihovo prihodnost ter jih usposobiti za poklice prihodnosti, ki trenutno še ne obstajajo, a se nam z zelo hitrim razvojem sodobne tehnologije neizbežno bližajo. V učencih želimo vzbuditi zanimanje in večjo motivacijo za delo pri naravoslovju, tehnologiji in matematiki.

O projektu ATS STEM:     Več …

http://www.atsstem.eu/sole/os-f-s-finzgarja-lesce/

   
Projekt je financiran s strani Evropske komisije.

Vodja projekta: Mateja Alič